Softwareประยุกต์ คืออะไร

Home / News / Softwareประยุกต์ คืออะไร

Softwares

Softwareประยุกต์ เป็น Software ใช้กับงานด้านต่างๆ ในคอมพิวเตอร์ โดยนำมาใช้ประโยชน์ได้โดยตรง ในปัจจุบันนี้มีผู้พัฒนา Software สำหรับใช้งานด้านต่าง ๆ ออกวางจำหน่ายมากมาย ทำให้การประยุกต์ในงานคอมพิวเตอร์มีความกว้างขวางรวมทั้งแพร่หลายกว่าเดิม ช่วยสร้างความสะดวกให้แก่มนุษย์เป็นอย่างมาก ดังนั้น เราจึงแบ่ง Software ประยุกต์ได้ออกเป็น 2 กลุ่มคือ Softwareสำเร็จ กับ Software ที่พัฒนาขึ้นเพื่อใช้งานเฉพาะ นอกจากนี้ Software สำเร็จในปัจจุบันมีมากมายหลายตัว เช่น Software ประมวลคำ Software ตารางทำงาน เป็นต้น

ชนิดของ Software สำเร็จ

Softwareประยุกต์เฉพาะงาน

เป็น Software เพื่อนำไปประยุกต์ใช้กับงานกับองค์กรใดองค์กรหนึ่ง ได้รับการออกแบบและสร้างขึ้นโดยผู้ผลิต Software ผู้มีความชำนาญในด้านนั้นๆ หรือพัฒนาจากฝีมือของบุคลากรฝ่ายคอมพิวเตอร์ขององค์กรนั้นๆ ก็ได้ สร้างขึ้นจากการวิเคราะห์ , ออกแบบ , สร้าง รวมทั้งทดสอบโปรแกรมจนสามารถทำงานได้อย่างถูกต้องแม่นยำตามความต้องการ ถึงจะนำมาใช้งานได้ ยกตัวอย่างเช่น โปรแกรมตู้ ATM, โปรแกรมเช็คระบบสินค้าของห้างสรรพสินค้า เป็นต้น

Softwares-

Software ประยุกต์ทั่วไป

พัฒนาขึ้นเพื่อนำไปประยุกต์ใช้กับงานตามลักษณะงานของผู้ใช้คอมพิวเตอร์นั้นๆ เช่น การจัดพิมพ์รายงาน , การจัดทำบัญชี , การออกแบบเว็บไซต์ เป็นต้น  Software ประยุกต์ทั่วไป แบ่งออกได้เป็น 6 ประเภท ดังนี้

  1. Software จัดการฐานข้อมูล เป็นโปรแกรมซึ่งทำหน้าที่สร้างฐานข้อมูลรวมทั้งจัดการกับข้อมูลอย่างเป็นระบบ ทั้งนี้เพื่อให้เกิดความง่ายต่อการจัดการข้อมูลได้อย่างสะดวกรวดเร็ว ไม่ว่าจะเป็นการเรียกค้น , ปรับปรุง , การเพิ่ม , การลบ Software จัดการฐานข้อมูลที่นิยมใช้ ได้แก่ Dbase , Microsoft Access เป็นต้น โปรแกรมเหล่านี้จะคอยเก็บข้อมูลไว้ในรูปแบบของตารางอันมีความสัมพันธ์กัน โดยแต่ละตารางจะประกอบไปด้วย Record และ Field แต่ล่ะ Record จะประกอบไปด้วย Field ของข้อมูลที่ต้องการเก็บ เช่น ฐานข้อมูลพนักงาน ก็จะมีการจัดเก็บประวัติพนักงาน ซึ่งประกอบไปด้วยรายละเอียด เช่น ชื่อ , นามสกุล , วันเกิด , เพศ , ที่อยู่ , เบอร์โทรศัพท์ เป็นต้น
  2. Software ประมวลผลคำ เป็น Software ประยุกต์สำหรับใช้ในการสร้าง , แก้ไข , เพิ่ม , แทรก , ลบ รวมทั้งจัดการรูปแบบเอกสาร ทำให้เอกสารมีความสวยงาม น่าดึงดูด ซึ่งเอกสารนี้ สามารถแก้ไข-เพิ่มเติมได้ สั่งปริ๊นออกมาทางเครื่องปริ๊นได้อีกด้วย Softwareประมวลผลคำยอดนิยม เช่น Microsoft Office Word , Adobe Indesign , WordPerfect , OpenOffice เป็นต้น
  3. Software คำนวณ ช่วยในการคิดคำนวณ สามารถสั่งให้คำนวณตามสูตรหรือเงื่อนไข อีกทั้งผู้ใช้ยังสามารถสร้างกราฟ เพื่อง่ายต่อการนำเสนอ  Software ที่นิยมใช้ เช่น Microsoft Office Excel , Pladao Office เป็นต้น
  4. Softwareนำเสนอข้อมูล ใช้นำเสนอข้อมูลด้วยคอมพิวเตอร์ สร้างเอกสารอันมีตัวอักษร , รูปภาพ , แผนผัง , ภาพเคลื่อนไหว ส่วนใหญ่ใช้ในการนำเสนอข้อมูลหรือประกอบการบรรยายในชั้นเรียนหรือการประชุม Softwareที่นิยมใช้ เช่น Microsoft Office PowerPoint , Pladao Office เป็นต้น
  5. Softwareทางด้าน Graphics และ Multimedia เป็นโปรแกรมซึ่งพัฒนาขึ้นเพื่อช่วยงานด้าน Graphics และ Multimedia เช่น ตกแต่งภาพ , วาดรูป , ปรับเสียง , ตัดต่อภาพเคลื่อนไหว , งานสิ่งพิมพ์ รวมถึงการสร้างออกแบบพัฒนาเว็บไซต์ มีข้อดีคือ เป็นโปรแกรมง่ายต่อการเรียนรู้ด้วยตนเอง อีกทั้งยังมีลูกเล่นอันหลากหลาย , สามารถสั่งงานตามความต้องการได้ง่าย , ซึ่งถือเป็นอีกโปรแกรมที่มีประโยชน์ต่อผู้ใช้งานทุกระดับ

   6. Softwareสำหรับใช้งานบนเว็บไซต์และการติดต่อสื่อสาร ใช้งานเพื่อการติดต่อสื่อสารผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต เช่น โปรแกรมสำหรับเช็ค E-mail , Google , การดูแลเว็บไซต์ รวมถึงการประชุมทางไกลผ่านเครือข่าย เป็นต้น